روزهای ناخوشی بورس!

بورس بی رمق ماند

بورس قرمز ماند

بورس جان ندارد!

رشد خفیف بورس